Τομείς Δικαίου

Δικαστηριακή Εκπροσώπηση

Οι υψηλά καταρτισμένοι και έμπειροι δικηγόροι μας αναπτύσσουν προσωποποιημένες στρατηγικές έχοντας ως προτεραιότητα τους στόχους και τα συμφέροντα των πελατών μας. Σε κάθε στάδιο της διαδικασίας διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις μεγιστοποιώντας τις πιθανότητες επιτυχίας σε οποιαδήποτε δικαστική αίθουσα.

Ασφαλιστικό Δίκαιο

Στον 21ον αιώνα η ασφαλιστική βιομηχανία και κατά συνέπεια το ασφαλιστικό δίκαιο αποτελούν, κατά την άποψη μας, τον ακρογωνιαίο λίθο της σύγχρονης οικονομικής δραστηριότητας. Η ασφάλιση είναι ουσιαστικά η μεταφορά του κινδύνου. Μεταφέρει τον κίνδυνο οικονομικών ζημιών ως αποτέλεσμα καθορισμένων αλλά απρόβλεπτων γεγονότων, από μια οντότητα ή ένα άτομο σε μια ασφαλιστική εταιρεία έναντι αμοιβής ή ασφαλίστρου. Στηρίζεται στην ασφαλιστική σύμβαση και είναι κατά βάση προαιρετική και κατ’ εξαίρεση υποχρεωτική.

Ακίνητα

Η εμπειρία μας στις συναλλαγές ακινήτων περιλαμβάνει τόσο εμπορικές όσο και ιδιωτικές συναλλαγές. Διεξάγουμε την απαιτούμενη δέουσα επιμέλεια (due diligence), συντάσσουμε τα απαραίτητα έγγραφα και παρέχουμε υποστήριξη κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της αγοράς ή πώλησης του ακινήτου σας. Επίσης συμβουλεύουμε σχετικά με φορολογικά ζητήματα και χρηματοδότηση εάν χρειάζεστε.

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας

Διαθέτουμε εξειδίκευση και τεχνογνωσία στην αγορά των μέσων μαζικής ενημέρωσης και είμαστε γνώστες του Κυπριακού Ραδιοφωνικού και Τηλεοπτικού Δικαίου. Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη δημιουργία, εγκατάσταση και λειτουργία ιδιωτικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών καθώς και για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δυσφήμησης, λογοκρισίας και τη προστασία ιδιωτικής ζωής.

Οικογενειακό Δίκαιο

Οι υποθέσεις Οικογενειακού Δικαίου είναι αυτές που περισσότερο από κάθε άλλο τομέα δικαίου, απαιτούν επίδειξη δέουσας ευαισθησίας και διακριτικότητας κατά το νομικό χειρισμό τους. Επίσης στις δικαιοδοσίες που τα τέκνα αποτελούν το ζήτημα της διαμάχης όπως για παράδειγμα στη Γονική Μέριμνα, μέσω των νομικών συμβουλών και ενεργειών μας επιδιώκουμε τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του πελάτη μας συναρτώμενης πάντοτε με το συμφέρον των ανήλικων τέκνων.

Ταμεία

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες για τη διαχείριση και διάρθρωση κεφαλαίων είτε ενδιαφέρεστε για αγορά είτε για μερική επένδυση σε μια επιχείρηση. Συμβουλεύουμε για κάθε στάδιο της συναλλαγής, από τη δημιουργία κεφαλαίων έως τις στρατηγικές φορολογικής διάρθρωσης και εξόδου. Σε συντονισμό με τους νομικούς μας συμβούλους θα σας βοηθήσουμε να διαπραγματευτείτε εμπορικούς και νομικούς όρους και θα συντάξουμε όλα τα σχετικά έγγραφα.

Συγχωνεύσεις και Εξαγορές

Η εταιρεία μας κατέχει μακρόχρονη εμπειρία σε πολύπλοκες συναλλαγές στο τομέα των Εξαγορών και Συγχωνεύσεων και μπορεί να σας παράσχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες είτε είστε υποψήφιος αγοραστής ή υποψήφιος πωλητής. Παρέχουμε νομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλα τα στάδια των διαπραγματεύσεων, ήτοι από την ενδεχόμενη κατάρτιση μνημονίου συναντίληψης μεταξύ των συμβαλλομένων (memorandum of understanding), μέχρι την τελική οριστικοποίηση των νομικών εγγράφων μιας συμφωνίας και την ολοκλήρωση της. Συμβουλεύουμε για νομικά και φορολογικά θέματα, αξιολογούμε κινδύνους και πιθανές επιπλοκές και ανάλογα με τη περίπτωση διεξάγουμε τον δέοντα νομικό έλεγχο.

Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο

Το Εμπορικό Δίκαιο είναι ο κλάδος του δικαίου που ασχολείται εν γένει με τις εμπορικές συναλλαγές και την εμπορική δραστηριότητα. Η εταιρεία έχοντας αναλάβει πληθώρα τέτοιων υποθέσεων τόσο σε επίπεδο δικαστικής εκπροσώπησης όσο και σε συμβουλευτικό επίπεδο, έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία σε σχέση με το νομικό πλαίσιο που άπτεται των εμπορικών και δη διασυνοριακών συναλλαγών που αποτελούν πλέον τον κανόνα στις εμπορικές συναλλαγές. Έχοντας πλήρη γνώση της κυπριακής, κοινοτικής και διεθνούς νομοθεσίας ειδικευόμαστε στη διαπραγμάτευση όρων και σύνταξη εμπορικών συμβάσεων, σε θέματα χρηματοδότησης, σε εξαγορές, σε συγχωνεύσεις, στο ηλεκτρονικό εμπόριο, σε θέματα προστασίας του καταναλωτή, σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας καθώς στις συγχωνεύσεις και εξαγορές εταιρειών.

Εργατικό Δίκαιο

Το εργατικό Δίκαιο στην Κύπρο αποτελεί ιδιαίτερο κλάδο της νομικής επιστήμης. Είναι το σύνολο κανόνων Δικαίου (Νόμοι, Ευρωπαϊκές Οδηγίες και κανονισμοί, Διεθνείς Συμβάσεις) που διέπουν τις εργασιακές σχέσεις και ρυθμίζουν τη σχέση εξαρτημένης εργασίας, η οποία παρέχεται επ΄ αμοιβή, καθώς και την νομική θέση των Εργοδοτών. Ορίζει ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών και των εργοδοτουμένων, όπως και τις υποχρεώσεις αμφοτέρων έναντι του Κράτους.

Μεταναστευτικό Δίκαιο

Η γεωγραφική θέση της Κύπρου και οι φιλικοί προς τις επιχειρήσεις νόμοι της χώρας έχουν προσελκύσει πολλές εταιρείες στο νησί. Ωστόσο, η μεταναστευτική νομοθεσία είναι περίπλοκη και εκτεταμένη. Το γραφείο μας παρέχει γνώση, στήριξη και διεκπεραίωση σε θέματα μετανάστευσης, προσαρμογής καθεστώτος και πολιτικού ασύλου. Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να υποβάλλετε αίτηση για βίζα, άδεια απασχόλησης, διαμονής ή μετανάστευσης και υπηκοότητα.

Κληρονομική Διαδοχή, Διαθήκες και Καταπιστεύματα

Η διανομή της περιουσίας, στην βάση της τελευταίας επιθυμία ενός προσώπου, μεταξύ των κληρονόμων του ή ακόμα και προς όφελος προσώπων που δεν είναι εκ του Νόμου κληρονόμοι, είναι συχνά ένα συναισθηματικά δύσκολο θέμα, το οποίο όμως έχει και τις νομικές του προεκτάσεις. Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση του δια του καθορισμού του τρόπου διανομής, μέσω διαθήκης, ενδέχεται να δημιουργήσει νομικές επιπλοκές και διαφορές μεταξύ των κληρονόμων, ειδικά στις περιπτώσεις εκείνες όπου η περιουσία ενός θανόντος προσώπου χαρακτηρίζεται τόσο από την πολύ μεγάλη της αξία όσο και από πολυπλοκότητα στα περιουσιακά στοιχεία που την συνθέτουν. Ωστόσο, μια προσεκτική και μελετημένη διανομή της περιουσίας σας θα μπορούσε να διασφαλίσει ότι τα περιουσιακά σας στοιχεία θα μεταβιβαστούν/διανεμηθούν σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, στα πλαίσια των προβλέψεων της σχετικής Νομοθεσίας και ότι τόσο η περιουσία σας όσο και οι κληρονόμοι σας δεν θα χρειαστεί να διεξέλθουν αχρείαστων και συχνά χρονοβόρων δικαστικών διαδικασιών αμφισβήτησης του τρόπου διανομής της.