Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο

H πλήρης κι εμπεριστατωμένη γνώση του εταιρικού δικαίου αποτελεί το υπόβαθρο για τη επιλογή της κατάλληλης εταιρικής μορφής, τη σύνταξη ενός ευέλικτου και προσαρμοσμένου στις ανάγκες της εταιρείας ιδρυτικού και καταστατικού εγγράφου καθώς και για τη σύνταξη των συμφωνιών διασφάλισης των δικαιωμάτων και ρύθμισης των σχέσεων των μετόχων.

Καθ’ όλη τη πορεία της εταιρείας μας έχουμε αναπτύξει μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης με τους εταιρικούς πελάτες μας. Ενόσω οι εταιρείες των πελατών μας αναπτύσσονταν με την πάροδο των ετών, αυξάνονταν και οι εταιρικές τους ανάγκες και συνακόλουθα αυξήθηκε σταδιακά κι η δική μας γνώση, συμβολή και εμπειρία στον χειρισμό ολοένα και μεγαλύτερων νομικών προκλήσεων που αφορούν πολύπλοκες εταιρικές δομές και συναλλαγές. Η εταιρεία μας παρέχει συγκεκριμένα:

  • Υπηρεσίες σύστασης εταιρείας.
  • Συμβουλές ως προς την αρχική δομή και αναδιοργάνωση των εταιρειών.
  • Στρατηγικές συμβουλές και καθοδήγηση σχετικά με την εταιρική διακυβέρνηση και τη συμμόρφωση με τους εγχώριους νόμους και κανονισμούς.
  • Σύνταξη εταιρικών εγγράφων και συμφωνιών.
  • Συμβουλές και νομική υποστήριξη σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, χρηματοδότηση, επιχειρηματικά κεφάλαια και άντληση ιδίων κεφαλαίων.
  • Υπηρεσίες γραμματειακής διαχείρισης και εταιρικής διεύθυνσης
  • Συμβουλές και υποστήριξη τόσο σε εγχώριες όσο και διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές όπως μεταξύ άλλων συμβάσεις προμήθειας, εμπορικής αντιπροσωπείας, αποκλειστικής διανομής προϊόντων, Συμβάσεις Δικαιόχρησης (franchising), χρηματοδοτικής μίσθωση (leasing), συγχωνεύσεις, εξαγορές, συμφωνίες θεματοφυλακής (escrow).
  • Επαναπατρισμός Εταιρειών.
  • Εκκαθάριση/διάλυση Εταιρειών.