Συγχωνεύσεις & Εξαγορές

Οι εκτεταμένες γνώσεις και εμπειρία μας σε συγχωνεύσεις και εξαγορές σε διάφορους επιχειρησιακούς τομείς επιτρέπουν την παροχή συμβουλών σε όλα τα κρίσιμα στάδια των συναλλαγών προσφέροντας ρεαλιστικές και πρακτικές λύσεις σε επιχειρηματικά προβλήματα, αντιμετωπίζοντας τις ανησυχίες του πελάτη μας και προτείνοντας τη βέλτιστη νομικά και φορολογικά δομή. Έχουμε εμπειρία σε συναλλαγές που άπτονται του εταιρικού δικαίου, σε συναλλαγές που αφορούν τις σχέσεις των μετόχων μιας εταιρείας, είτε πρόκειται για υφιστάμενους είτε για νεοεισερχόμενους είτε για μετόχους νεοσύστατης εταιρείας, σε εταιρική αναδιάρθρωση και ρευστοποιήσεις.

Μπορούμε να σας καθοδηγήσουμε σε όλα τα στάδια της συναλλαγής από το στάδιο της δέουσας επιμέλειας (due diligence) σε νομικό, οικονομικό και φορολογικό επίπεδο, της διαπραγμάτευσης μέχρι τη σύνταξη ή διόρθωση της τελικής συμφωνίας. Μπορούμε να συντάξουμε τα κατάλληλα νομικά και υποστηρικτικά της συναλλαγής έγγραφα, να περιλάβουμε σε αυτά τους κατάλληλους ανά περίπτωση νομικούς όρους και προϋποθέσεις, να αναλάβουμε τη διεκπεραίωση όλων των τραπεζικών ζητημάτων, με σκοπό την ικανοποίηση των στόχων σας, την κατοχύρωση των δικαιωμάτων σας και την ομαλή ολοκλήρωση της συναλλαγής. Είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε όλα τα ρυθμιστικά και νομικά ζητήματα, όπως η εργοδότηση, οι συντάξεις, η φορολογία, η εταιρική διακυβέρνηση, η αντιμονοπωλιακή νομοθεσία και ο ανταγωνισμός, η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εμπλεκόμενων μερών ανάλογα με την περίπτωση και εν γένει την ολοκλήρωση της συναλλαγής.