Ασφαλιστικό Δίκαιο

Η εταιρεία μας προσφέρει άμεσες και ευρηματικές λύσεις σε μεγάλο φάσμα ασφαλιστικών θεμάτων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στον κλάδο Ζωής-Υγείας και Προσωπικών Ατυχημάτων, στον κλάδο Γενικών Ασφαλίσεων (Οικίας, πυρός, ακίνητης ιδιοκτησίας, κλοπής, φυσικών φαινομένων κλπ), στον κλάδο Αστικής Ευθύνης (Τροχαία Ατυχήματα και Γενικής – Επαγγελματικής Ευθύνης).

Εξειδικευόμαστε σε θέματα που αφορούν την αδειοδότηση Ασφαλιστικών Εταιρειών και διαμεσολαβητών και σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης (compliance) με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, τον τοπικό Νόμο και τις οδηγίες της Υπηρεσίας Ελέγχου Ασφαλιστικών Εταιρειών.

Έχουμε αποκτήσει πολυετή και μεγάλη εμπειρία σε θέματα ασφαλιστικού δικαίου, τόσον εκπροσωπώντας δικαστικώς ή εξωδίκως ασφαλιστικές εταιρείες, αντασφαλιστικές, μεσίτες ασφαλίσεων, όσο και από πλευράς εκπροσώπησης ιδιωτών.

Η εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι δικηγόροι του γραφείου μας στο Ασφαλιστικό Δίκαιο μας επιτρέπει να παρέχουμε νομικές υπηρεσίες και εις βάθος νομικές γνωματεύσεις που είναι απαραίτητες σε ασφαλιστικές εταιρείες για τον υπολογισμό του εκτιμώμενου ποσοστού ευθύνης, του ύψους των γενικών και ειδικών αποζημιώσεων, ούτως ώστε οι πελάτες μας να μπορούν να εκτιμούν και να διαχειρίζονται τους κινδύνους από διάφορες απαιτήσεις, διασφαλίζοντας τα αποθεματικά, τη ρευστότητα τους και τους αντασφαλιστές τους. Περαιτέρω εκπροσωπούμε ασφαλιστικές εταιρείες για εξώδικη διευθέτηση των υποθέσεων τους με σκοπό τον μετριασμό των αποζημιώσεων που τυχόν θα κατέβαλαν.

Εν κατακλείδι, το γραφείο μας έχει συσσωρεύσει πολυετή πείρα και γνώση σε απαιτήσεις ιδιωτών για αποζημιώσεις τροχαίων ατυχημάτων, ιατρικής αμέλειας, υλικών ζημιών, θανάτου, διαφυγόντων κερδών και εργατικών ατυχημάτων.