Ταμεία

 

  • Συμβουλές σχετικά με το Ταμείο Συλλογικών Επενδύσεων που δημιουργήθηκε για να διασφαλίσει ότι το όχημα που πρόκειται να ρυθμίσετε είναι το πιο κατάλληλο για τις ανάγκες σας.
  • Σύσταση Εταιρειών Διαχείρισης Κεφαλαίων. Οι εκτεταμένες γνώσεις μας και οι σθεναρές σχέσεις μας με τις αρμόδιες αρχές διασφαλίζουν την ταχεία και απρόσκοπτη εκτέλεση των διαδικαστικών απαιτήσεων για τη σύσταση. Θα επεξεργαστούμε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα με τον Έφορο Εταιρειών και θα εξασφαλίσουμε τις σχετικές άδειες από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CYSEC) για την εγγραφή τόσο του ταμείου όσο και των διαχειριστών κεφαλαίων, ανάλογα με τις ανάγκες. Θα παρακολουθήσουμε τη διαδικασία μέχρι να διασφαλιστεί η πλήρης εγγραφή και αδειοδότηση. Σημειώστε ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει από έξι έως οκτώ μήνες.
  • AML. Οι νόμοι για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τέθηκαν σε ισχύ στην ΕΕ από το 2020 και έχουν δημιουργήσει διάφορες υποχρεώσεις προς τις επιχειρήσεις από τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας (due diligence) αναφορικά με πελάτες και επιχειρηματικούς εταίρους και τη θέσπιση εσωτερικών διαδικασιών που σκοπό έχουν να διασφαλίσουν ότι η εταιρεία δεν χρησιμοποιείται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Παρέχουμε εξατομικευμένες συμβουλές για να σας βοηθήσουμε να ρυθμίσετε τις εσωτερικές διαδικασίες για να διασφαλίσετε ότι συμμορφώνεστε. Μπορούμε επίσης να διεξάγουμε την επιμέλεια (due diligence) KYC για λογαριασμό σας.