Εργατικό Δίκαιο

Σε αντίθεση με λοιπούς κλάδους Δικαίου, το Εργατικό Δίκαιο διατηρεί μια ιδιαίτερη νοοτροπία και μεθοδολογία εφαρμογής του και αποτελεί αυτοτελή κλάδο, ο οποίος θεωρείται τμήμα του Ιδιωτικού Δικαίου.

Το γραφείο μας έχει πλούσια εμπειρία όσο αφορά τις εργασιακές σχέσεις και την διαχείριση εργατικών θεμάτων όπως:

  • Κατάρτιση συμφωνιών απασχόλησης και διαπραγμάτευσης αυτών ή επικαιροποίηση των βασικών όρων των συμφωνιών, ούτως ώστε να συνάδουν με την κείμενη Νομοθεσία, με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και κανονισμούς και τις Διεθνείς Συμβάσεις.
  • Παροχή νομικών υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα εργατικού Δικαίου τα οποία περιλαμβάνουν, εργασιακές διαφορές, θέματα πλεονάζοντος προσωπικού, τερματισμού της απασχόλησης, ομαδικών απολύσεων, παράνομων απολύσεων, διακρίσεων στον χώρο εργασίας, εγγραφή ταμείων προνοίας και νομικών συμβουλών που αφορούν ταμεία προνοίας, κοινωνικών ασφαλίσεων, προστασίας της μητρότητας, θέματα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, προγράμματα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών σε εργαζόμενους, θέματα εμπιστευτικότητας και μη άσκησης ανταγωνισμού, εγχειρίδια εργοδότη, αξιώσεις για επιμίσθια (μπόνους).- Παροχή νομικών υπηρεσιών και συμβουλών σε θέματα εργατικού Δικαίου τα οποία περιλαμβάνουν, εργασιακές διαφορές, θέματα πλεονάζοντος προσωπικού, τερματισμού της απασχόλησης, ομαδικών απολύσεων, παράνομων απολύσεων, διακρίσεων στον χώρο εργασίας, εγγραφή ταμείων προνοίας και νομικών συμβουλών που αφορούν ταμεία προνοίας, κοινωνικών ασφαλίσεων, προστασίας της μητρότητας, θέματα υγείας και ασφάλειας στο χώρο εργασίας, προγράμματα δικαιωμάτων προαίρεσης μετοχών σε εργαζόμενους, θέματα εμπιστευτικότητας και μη άσκησης ανταγωνισμού, εγχειρίδια εργοδότη, αξιώσεις για επιμίσθια (μπόνους).
  • Μεσολάβηση, εκ μέρους των πελατών μας και συνεννόηση με αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων όπως το Τμήμα Εργασιακών σχέσεων, το Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών.
  • Νομικές Συμβουλές και καθοδήγηση επιχειρήσεων για εφαρμογή εσωτερικών κανονισμών και διαδικασιών προσωπικού.
  • Νομικές συμβουλές και παροχή διοικητικών υπηρεσιών σε θέματα μετανάστευσης και εργασίας. Παροχή υπηρεσιών για εξασφάλιση αδειών απασχόλησης αλλοδαπού προσωπικού και καθοδήγηση κατά την διαδικασία εργοδότησης Κυπρίων, Ευρωπαίων και πολιτών τρίτων χωρών.
  • Παροχή νομικών συμβουλών και υπηρεσιών σε επιχειρήσεις για θέματα συλλογικών συμβάσεων, διαπραγματεύσεις με συντεχνίες για σύναψη ή τροποποίηση ή ανανέωση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Νομικές συμβουλές για εφαρμογή ή ερμηνεία άρθρων των εν λόγω συμβάσεων.
  • Νομικές συμβουλές σε θέματα που αφορούν μεταβίβαση επιχείρησης και προστασίας της απασχόλησης (TUPE Transfers).
  • Εκπροσώπηση πελατών στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών και/ή σε άλλα Δικαστήρια για εργασιακά θέματα.