Υπηρεσίες Θεματοφυλακίου

Διαθέτουμε εκτεταμένη γνώση, εμπειρία και παρέχουμε εξατομικευμένες, ολοκληρωμένες υπηρεσίες για διοικητικά θέματα που περιλαμβάνουν:
  • Ίδρυση και σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών: αναλαμβάνουμε όλες τις διαδικασίες που σχετίζονται με την εγγραφή μιας εταιρείας τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Αυτό περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την εξασφάλιση των απαραιτήτων εγκρίσεων, τη καταχώριση επωνυμίας της εταιρείας καθώς και την κατάθεση όλων των απαιτούμενων εγγράφων.
  • Διεξάγουμε διαδικασίες Know Your Client (KYC) και παρέχουμε τα απαραίτητα έγγραφα.
  • Παρέχουμε φυσική εκπροσώπηση Διευθυντών, Γραμματέων, ασκούμε καθήκοντα μετόχου εξ ονόματι τρίτου προσώπου και ενεργούμε ως υπογράφοντες για τράπεζες ή έγγραφα.
  • Παρέχουμε υποστήριξη και διεύθυνση γραφείου για το μητρώο εφόρου εταιρειών.
  • Προσφέρουμε υπηρεσίες για σύνταξη αποφάσεων διευθυντών και μετόχων.
  • Πληρεξούσια
  • Μεταφορά εργασιών και αλλαγή έδρας εταιρείας.